برای نوشتن و خواندن یک رشته در eeprom با آردوینو فقط کافی است دو تابع زیر را قبل از void setup اضافه کنید.

با این توابع شما فضای حافظه eeprom رو به قسمت های ۳۲ بایتی تقسیم می کنید که بایت اول مشخصه طول رشته می باشد. در نتیجه طول رشته ۳۱ کاراکتر می تواند باشد که البته طول رشته را می توانید تغییر دهید و برای این کار فقط کافی است اعداد ۳۲ رو در هر دو تابع به طور یکسان به عدد دلخواه خود تغییر دهید. البته توجه داشته باشید که اعداد را فقط در صورت لزوم تغییر دهید.

۵۱۲ بایت تقسیم بر ۳۲ مساوی ۱۶ ، یعنی ۱۶ متغیر را می توانید در حافظه eeprom ذخیره کنید.

به عنوان مثال

دستور بالا رشته ‘test’ رو در حافظه ۱ ذخیره می کنه.
و دستور پایین مقدار ذخیره شده در حافظه ۱ رو می خونه و به پورت سریال ارسال می کنه.