فیوز بیت های پیش فرض برد های آردوینو به ترتیب زیر می باشند…

 

Arduino Uno

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDE
Extended Fuse ۰x05

Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDA
Extended Fuse ۰x05

Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDD
Extended Fuse ۰x00

Arduino Mega 2560

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xD8
Extended Fuse ۰xFD

 

 

Arduino Mega (ATmega1280)

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDA
Extended Fuse ۰xF5

Arduino Mini

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDD
Extended Fuse ۰x00

Arduino Fio

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDA
Extended Fuse ۰x05

 

Arduino BT w/ ATmega328

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xD8
Extended Fuse ۰x05

Arduino BT w/ ATmega168

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDD
Extended Fuse ۰x00

LilyPad Arduino w/ ATmega328

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDA
Extended Fuse ۰x05

LilyPad Arduino w/ ATmega168

Low Fuse ۰xE2
High Fuse ۰xDD
Extended Fuse ۰x00

Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDA
Extended Fuse ۰x05

Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega168

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDD
Extended Fuse ۰x00

Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDA
Extended Fuse ۰x05

Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega168

Low Fuse ۰xC6
High Fuse ۰xDD
Extended Fuse ۰x00

Arduino NG or older w/ ATmega168

Low Fuse ۰xFF
High Fuse ۰xDD
Extended Fuse ۰x00

Arduino NG or older w/ ATmega8

Low Fuse ۰xDF
High Fuse ۰xCA