معرفی کوتاه ESP8266 و مراحل نصب بر روی آردوینو

برنامه ریزی ESP8266 سری ۰۱ و ۰۷ با نمونه کد Blink

پیکربندی های اولیه ماژول ESP8266